ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 1 โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2562

05 ก.พ. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน

ส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/ใบเสร็จชำระเงิน :
*กรณีส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*กรณีส่งด้วยตนเอง ส่งที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
คณะสถาปัตย์ฯ
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสารสัญญายืนยัน
 
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี