ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา(ทุกโครงการ) : รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

20 มิ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2MWsa0A

2. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/31KhbdR

3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2WR2WVX

4. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2IX96tL

5
. โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2Y1X60q

6. โครงการ Active Recruitment (ปริญญาตรีใบที่สอง) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2XqcN4y


7. โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (กลับเข้าศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2MY8Gc8

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี