ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศมีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) : โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560

12 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศมีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) :  โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 


**สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

เอกสารการสมัคร
มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร


มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
129.75 kB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
553.35 kB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์
117.95 kB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
228.96 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี