ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ลำดับสำรอง) : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

11 พ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

** ภายในวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเเล้ว รวบรวมใบเสร็จรับเงิน(ฉบับสำเนา)และเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา ส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ

** ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

-----------------------------------------

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณีส่งทางไปรษณีย์)

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
-----------------------------------------

หมายเหตุ* 

1. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต ยกเว้น*คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ค่าหน่วยกิต 13 หน่วยกิต 
2. ค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/sfmCK5 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
3. เมื่อชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา/ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ลำดับสำรอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
161.79 kB
ช่องทางการชำระเงิน
727.83 kB
ลิงค์พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
 
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
324.03 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี