ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561

19 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

หมายเหตุ :
ผู้มีรายชื่อตามประกาศตรวจสอบรหัสนักศึกษา/กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

และติดตามกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ : http://regis.kmutt.ac.th/
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรhttps://goo.gl/YGW8XM

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี