ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560

09 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร)ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร
เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)
อกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

  *กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

 


**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา

ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์-ปวช-รวม-60
435.98 kB
ขั้นตอนในการสมัคร
2.88 MB
ปฎิทิน-ปวช-60
67.66 kB
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี