ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561

25 ต.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.สำนักงานคัดเลือกฯ แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ อีเมล์ ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้ว) และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี