ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

04 ก.พ. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 8 เมษายน 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17
0.00 B
กำหนดการนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษา
0.00 B
กำหนดการนักเรียนที่เดินทางไป-กลับ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี