ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

20 พ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  
โทร. 02-470-8424 หรือทางอีเมล kanthamanee.sri@kmutt.ac.th                          

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์             
1. ให้แต่งกายชุดนักเรียน
2. ให้นำบัตรแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน และเอกสารใบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิจัย มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  >>Click Download<<
3. ให้นำเอกสาร (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หรือโครงงานที่นักเรียนต้องการนำเสนอต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์มาด้วย   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มจธ. กลุ่ม 1 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
0.00 B
มจธ. กลุ่ม 2 รายงานตัวเวลา 08.45 น.
0.00 B
มจธ. กลุ่ม 3 รายงานตัวเวลา 09.45 น.
0.00 B
ภาคเหนือ กลุ่ม 1 รายงานตัวเวลา 08.45 น.
0.00 B
ภาคเหนือ กลุ่ม 2 รายงานตัวเวลา 10.30 น.
0.00 B
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) รายงานตัวเวลา 09.00 น.
0.00 B
ภาคใต้ รายงานตัวเวลา 09.00 น.
0.00 B
ปฏิทินการดำเนินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี