ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 16

15 พ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
โทร. 02-470-8425 หรือทางอีเมล suyada.suv@kmutt.ac.th                          

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์             
1.ให้แต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบสัมภาษณ์
2.ให้นำเอกสารใบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิจัย มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย >>Click Download<<
3.ให้นำเอกสาร (ถ้ามี) เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หรือโครงงานที่นักเรียนต้องการนำเสนอต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์มาด้วย   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์ มจธ. กลุ่มที่ 1
0.00 B
สัมภาษณ์ มจธ. กลุ่มที่ 2
0.00 B
สัมภาษณ์ มจธ. กลุ่มที่ 3
0.00 B
สัมภาษณ์ มจธ. กลุ่มที่ 4
0.00 B
สัมภาษณ์ มจธ. กลุ่มที่ 5
0.00 B
ภาคเหนือ
0.00 B
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
0.00 B
ภาคใต้
0.00 B
ปฏิทินโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 16
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี