โครงการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2553
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรง
     
  คัดเลือกตรงคณะวิศวกรรมศาสตร
 
  คัดเลือกตรงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
*ผู้สมัครระดับปวช.ไม่ต้องใช้คะแนนGAT,PATในการสมัคร

 

  คัดเลือกตรงคณะวิทยาศาสตร์
 
  คัดเลือกตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  คัดเลือกตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Update: Mon, 31/08/09 14:33

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม